اطلاعیه مهم پیرامون شرکت کنندگان دوره ایران ۱۴۳۵

متاسفانه امکان میزبانی از تمامی عزیزان ثبت نام کننده وجود نداشته و با عزیزانی که حضور آنها قطعی شده است، تماس گرفته خواهد شد.


تمدید مهلت ثبت نام

با توجه به اینکه در برخی مناطق کشور اطلاع رسانی به موقع انجام نشده بود ، مرکز گام در شرایطی که “دوره اموزشی نخبه پروری “با ثبت نام بیش از ظرفیت این دوره مواجه بود [….]


مهلت ثبت نام

علاقمندان شرکت در دوره ایران۱۴۳۵ که شروط ذکر شده در ایین نامه دوره را دارا میباشند ، تنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه فرصت ثبت نام خواهند داشت.


اطلاعیه دوره اموزشی ۱۴۳۵

قابل توجه علاقه مندان شرکت در دوره اموزشی مرکز گام


آیین نامه دوره آموزشی بهمن ۹۳

توضیحات کامل پیرامون هدف ، محورها ، زمان و نحوه ثبت نام دوره اموزشی ۱۴۳۵


اطلاعیه مهم مرکز گام

مطلبی که شرکت کننده گان دوره باید به آن توجه کنند .


اولین دوره اموزشی

نام و زمان دوره اموزشی مرکز گام