مبانی اقتصاد مقاومتی

محور هایی که در این سر فصل ارائه میشود :

  • اقتصاد در اندیشه امام
  • اقتصاد در اندیشه رهبر انقلاب
  • اقتصاد در قانون اساسی

دیدگاه ها