کشاورزی

محور هایی که در این سر فصل ارائه میشود :

  • ضرورت خود کفایی
  • بحران اب و واقعیت ان
  • نظام توزیع و معضل سوداگری

دیدگاه ها