دکه

رسانه مکتوب از زمان‌های قدیم مهم‌ترین رسانه در بین جوامع مختلف بوده‌ است. از زمان ابداع اولین خط، تا زمان حال همواره مهم‌ترین موارد را مکتوب می‌کنند تا برای آیندگان بماند. انسان برای جاوید نمودن افکار خود و همچنین وقایع به وقوع پیوسته؛ آن‌ها را می‌نویسد. جایگاه نوشتار در زمانه کنونی، جایگاه تحلیل و تفکر است.

ما در مرکز گام به سبب وظیفه‌ی خود، به‌دنبال ضریب بخشی به نوشتن و همچنین تحلیل و ارائه تفکر توسط دانشجویان این مرز و بوم هستیم. لذا سعی داریم تا از طریق گردآوری نشریات دانشجویی سراسر کشور در «سامانه دکه» بستری را برای تضارب آرا فراهم نموده و همچنین امکان دسترسی به اهم متون دانشجویان، این پرچم‌داران تفکر و آرمان‌خواهی، در این سامانه فراهم شده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لیگ نشریات دانشجویی دکه می توانید به سایت آن به نشانی L-Dakkeh.ir مراجعه نمایید.