ایران 1435

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ظرفیت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ برای نقش آفرینی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ. ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و همچنین توانمندسازی تشکل‌ها در نقش آفرینی، وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. از اﯾﻦ رو ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽﮔﺎم با ﻫﻤﮑﺎري ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪي روﺷﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي دوره ایران 1435 تلاش می‌کند قدمی در این امر مهم بردارد.

شرکت کنندگان این دوره از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و بطور خاص اعضای علمی یا اقتصادی تشکل‌ها تشکیل شده اند که در مدت چهار روز ضمن آشنایی با مبانی اقتصاد مقاومتی و موانع تحقق آن،با برخی از مهم ترین مسائل کشور در حوزه های مختلف و هم چنین شیوه های نقش آفرینی تشکل های دانشجویی در این مسائل آشنا می شوند.